Vyhľadať

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Vážené kolegyne a kolegovia,

na nedávnych Pracovných dňoch ambulantných oftalmológov 2023, ktoré sa konali v apríli v Demänovskej doline ste si mohli vypočuť prednášky z oftalmológie, ale taktiež celý blok prednášok, ktoré sa týkali právneho a ekonomického aspektu prevádzky súkromných očných ambulancií. Išlo o množstvo nových informácii a mnohí z Vás nás kontaktujú, aby sme im dodatočne poskytli tieto informácie. Rozhodli sme sa Vám postupne tieto informácie zasielať ako newsletter.

Za veľmi aktuálnu a horúcu tému považujeme „Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“, pretože ide o predpis, ktorý je už zavedený do praxe a v týchto dňoch k nám prichádzajú informácie, že niektorí lekári už v súvislosti s uplatňovaním daného predpisu mali kontrolu resp. audit.

Hneď  na úvod  Vás chceme upozorniť, že v prípade, ak ambulancia pri audite (kontrole) nepreukáže, že má uvedený predpis zavedený do praxe, hrozí jej pokuta 10.000 eur a evidencia na stránke Ministerstva zdravotníctva, že ambulancia neprešla auditom.

Dovoľujeme si Vám preto zaslať stručné informácie, čo vlastne „Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta“ znamená a čo v súvislosti s ním potrebujete mať zavedené v praxi.

Ide o pravidlá, ktoré sú zavedené do praxe v zdravotníckom zariadení, ktorých cieľom je zabrániť poškodeniu pacienta v súvislosti so starostlivosťou poskytnutou v danom zdravotníckom zariadení. Do praxe bol zavedený vyhláškou 444/2019 Z.z.

Vnútorný predpis hodnotenia bezpečnosti pacienta musí byť vypracovaný pre každú ambulanciu poskytovateľa, kontrolu dodržiavania pravidiel robí Ministerstvo zdravotníctva vo forme klinického auditu.

Existuje 8 oblastí pravidiel bezpečnosti u ambulantných poskytovateľov

1. bezpečná identifikácia pacienta

2. bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní

3. optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

4. riešenie neodkladných stavov – poskytnutie prvej pomoci

5. bezpečná komunikácia

6. dodržanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu

7. sledovanie spokojnosti pacientov, spätná väzba

8. ordinačné hodiny a zastupiteľnosť

1.Bezpečná identifikácia pacienta

Cieľom je stanoviť jednotný postup pri identifikácii pacientov, tak, aby nedošlo k zámene pacientov.

Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti identifikácie pacienta sú dodržané, ak

– je vypracovaný postup na overenie pacienta

– prvotné overenie identifikácie pacienta preukazom poistenca alebo  občianskym preukazom

– overovanie identifikácie pacienta v celom procese poskytovania ZS

– sú prijaté opatrenia na  odstránenie zistených nedostatkov

2.Bezpečnosť pri používaní a uchovávaní liekov

Minimálne požiadavky na bezpečnosť sú dodržané a splnené, ak

-je vypracovaný zoznam používaných liekov

-je vypracovaný postup bezpečného uchovávania liekov

– je vypracovaný postup na určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov – postupy sú dané podľa súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, ktorý bol schválený pri registrácii lieku

– je zavedený postup priebežnej kontroly exspirácie liekov

-je zavedený postup evidencie liekov

-je zavedený postup opatrení na odstránenie zistených  nedostatkov

3.Hygiena rúk

Minimálne požiadavky sú splnené ak:

-je vypracovaný postup vstupného školenia a periodického školenia všetkých zdravotníckych a iných odborných pracovníkov zdravotníckeho zariadenia v oblasti hygieny rúk

-je zabezpečené každé umývadlo hygienickými potrebami, dezinfekčnými prostriedkami a schémou správneho umývania a dezinfekcie rúk

-sú zabezpečené dezinfekčné prostriedky v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti a na ďalších rizikových miestach, kde sa manipuluje s pomôckami kontaminovanými biologickým materiálom

– je vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

4.Riešenie neodkladných stavov

Minimálne požiadavky sú splnené ak:

-je vypracovaný postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov vrátane sledovania doby exspirácie liekov a vykonávania a evidencie zápisov o vykonaných kontrolách

-je vypracovaný plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne

-je vypracovaný systém privolania odbornej pomoci pri vzniku neodkladného stavu a viditeľné označenie liniek tiesňového volania 112,150,155,158

-je vypracovaný postup opatrení odstránenie zistených nedostatkov

5.Bezpečná komunikácia

Minimálne požiadavky sú splnené ak je vypracovaný postup na

-zabezpečenie dostatočného času na konzultáciu s pacientom tak, aby pacient mohol popísať svoj zdravotný stav a jeho súvislosti

– je zabezpečené poskytnutie informácií pacientovi takým spôsobom a v dostatočnom čase tak, aby pacient tomu porozumel

-je zabezpečené použitie alternatívnych komunikačných  techník vrátane poskytnutia písomných, obrazových a inštruktážnych pomôcok pre pacientov

– je zabezpečené sledovanie a analýza zistených nedostatkov pri komunikácii ako aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

6. Dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu

Minimálne požiadavky sú splnené, ak je vypracovaný postup

-transparentného a jednotného spôsobu informovania pacientov o ich právach – informovaný súhlas

-sledovania a vyhodnotenia dodržiavania práv pacientov

-bezpečnej úschovy a uloženia cenných vecí pacientov

-opatrenia na odstránenie nedostatkov

7. Sledovanie spokojnosti

Minimálne požiadavky sú splnené, ak má poskytovateľ vytvorený postup pravidelného sledovania  spokojnosti pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Stačí schránka v čakárni na písomné pripomienky, vhodná je aj emailová adresa.

8. Ordinačné hodiny a zastupiteľnosť

Minimálne požiadavky sú splnené ak je vypracovaný postup:

-na zabezpečenie zrozumiteľného rozpisu ordinačných hodín na verejne dostupnom mieste alebo pred vstupom do ambulancie vrátane aktualizácie

-na zabezpečenie vyznačenia zmeny v ordinačných hodinách  najneskôr do 24 hodín pred zmenou ordinačných hodín

-na zabezpečenie požadovaných údajov na ordinačných hodinách: meno lekára, sestry, mená všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov na pracovisku, špecializačný odbor, začiatok a koniec ordinačných hodín, určenie hodín, ktoré sú určené pravidelným výkonom, úplná adresa pracoviska, telefonicky kontakt a  poštová adresa

– na zabezpečenie informácií počas zastupovania s uvedením presného označenia doby zastupovania a kontaktných údajov zastupujúceho lekára vrátane ordinačných hodín

Kontrola systému hodnotenia bezpečnosti pacienta

Vykonáva sa formou klinického auditu, ktorý vykoná osoba poverená úradom Ministerstva zdravotníctva SR.

Predmetom auditu je

– kontrola medicínskych postupov, pričom cieľom je zistiť, či zdravotnícke zariadenie lieči v súlade s platnými medicínskymi štandardami

– zistiť, či má zdravotnícke zariadenie zavedený systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Zdravotnícke zariadenie musí preukázať, že zamestnanci sú pravidelne  preškoľovaní  a využívajú jednotlivé systémy v praxi, taktiež musí poskytnúť doklad o pravidelnom preškoľovaní zamestnancov.

Výsledok auditu je zverejnený na webe ministerstva, je verejne dostupný, zverejnený je oznam, či zdravotnícke zariadenie spĺňa podmienky systému bezpečnosti pacienta.

Vážené kolegyne a kolegovia, predstavili sme Vám naozaj stručný opis uvedeného predpisu, ktorý  musí mať  na ambulancii zavedený každý lekár.  Vypracovať  smernice k jednotlivým bodom si môžete sami, je to ale naozaj veľa práce. Alternatívne si všetky dokumenty môžete zakúpiť hotové na stránke Mediprávnik.sk. Podklady sú spracované na vysokej úrovni,  nakoľko ich vypracovala firma, ktorá sa zaoberá medicínskym právom. Leták ohľadne tejto služby nájdete tu. Aj naše združenie spolupracuje s touto firmou pri sledovaní a tvorbe tém týkajúcich sa chodu našich ambulancií.

V súčasnosti výbor ZAOL spracováva aj ďalšie informácie, ktoré odzneli na našom poslednom kongrese týkajúce sa chodu ambulancií. Už teraz sa môžete tešiť na ďalší newsletter, v ktorom Vás budeme informovať  o plánovanom vystavovaní PN-niek špecialistami.

Sledujeme tiež naceňovanie Nového katalógu výkonov, ale aj rôzne iné aktivity, ktoré sa v súvislosti s  našou praxou, ale aj s oftalmológiou ako takou, odohrávajú.  O našich konkrétnych krokoch v tejto oblasti  Vás budeme taktiež priebežne informovať.

S úctou,
Výbor ZAOL

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

three × five =

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.