Vyhľadať

Stanovy Združenia

Čl. I
Názov, sídlo, vznik združenia 

 1. Názov združenia: Združenie ambulantných očných lekárov
 2. Sídlo združenia: Lovecká 892/14, 917 01 Trnava
 3. Vznik združenia: Združenie vzniklo registráciou registrovým úradom, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 13.3.2003. Združenie je registrované pod registračným číslom VVS/1-900/90-21248.
 4. Združenie je občianskym združením založeným a existujúcim v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie je nezávislou, dobrovoľnou a mimovládnou právnickou osobou, ktorá bola založená za účelom realizácie cieľov vytýčených v čl. II týchto stanov.

 

Čl. II
Ciele a záujmy združenia 

 1. Združenie je pokrokovou organizáciou združujúcou očných lekárov, ktorí vykonávajú zdravotnícku činnosť na základe licencie udelenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
 2. Základným cieľom združenia je rozvíjať, podporovať a chrániť odbor očné lekárstvo a prácu očného lekára, chrániť oprávnené záujmy svojich členov, a to najmä v styku so štátnymi organizáciami, zdravotnými poisťovňami, predstaviteľmi zdravotnej politiky a voči iným zdravotníckym povolaniam, spolupracovať so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou komorou, informovať a poskytovať odborné poradenstvo svojim členom ale aj nečlenom v profesných a odborných témach.
 3. Združenie pripravuje podklady týkajúce sa oftalmológie pre orgány verejnej správy, ostatné inštitúcie, zdravotnícke orgány, platcov a kategorizačné komisie, a ďalšie.
 4. Združenie sa zároveň zúčastňuje na:
  1. rokovaniach medzi zmluvnými zdravotnými zariadeniami a poisťovňami
  2. dohadovacích rokovaniach, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti
  3. rokovaniach s predstaviteľmi zdravotnej politiky a s predstaviteľmi štátnych inštitúcií zodpovedných za zdravotnú činnosť
  4. medzirezortných pripomienkových konaní a rozporových konaní v rámci legislatívneho procesu.
 5. Záujmom združenia je:
  1. Iniciovať a zabezpečovať kontinuálne a celoživotné vzdelávanie pre členov (prípadne aj nečlenov) združenia za účelom zlepšenia a zefektívnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore očné lekárstvo, informovať o najaktuálnejších a zmenených medicínskych, terapeutických a diagnostických postupoch s cieľom skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  2. Za účelom rozvoja vzdelávania (písm. a.) organizovať odborné a vedecké vzdelávacie podujatia, a to najmä kongresy, zjazdy, školenia, semináre, kurzy a iné.
  3. Informovať svojich členov o medzinárodných odborných a vedeckých podujatiach s predmetom a termínom ich konania, a za týmto účelom priebežne aktualizovať zoznam týchto podujatí na webovej stránke združenia
  4. Realizovať ciele Svetovej zdravotníckej organizácie pri rozvoji zdravotnej starostlivosti.
 6. Združenie zabezpečuje kompletné poradenstvo pri prevádzkovaní ambulantných očných zdravotníckych zariadení; pri tom spolupracuje s ambulantnými zdravotníckymi zariadeniami.
 7. Hlavným informačným a komunikačným kanálom združenia a jeho členov je webová stránka ocneinfo.sk

 

Čl. III
Členstvo v združení 

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členstvo v združení sa viaže na fyzickú osobu, je neprevoditeľné a nescudziteľné, neprechádza na právneho nástupcu.
 3. Členom sa môže stať na základe svojho rozhodnutia každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s účelom a cieľmi združenia, a chce sa podieľať na napĺňaní spoločných záujmov s ostatnými členmi združenia.
 4. Členstvo v združení vzniká splnením nasledovných podmienok:
  1. riadnym vyplnením a odoslaním prihláškového formulára na webovej stránke ocneinfo.sk s vyznačením záujmu stať sa členom združenia
  2. schválením riadne vyplnenej prihlášky za člena združenia Výborom
  3. zaplatením ročného členského príspevku spôsobom a v lehote stanovenej stanovami.
 5. Údaje o členoch združenia môžu byť sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu organizácii, ktorej je združenie členom, a to v rámci plnenia povinností voči tejto organizácii. Ďalej môžu byť sprístupnené orgánom štátnej správy a územných samospráv, a to najmä v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie dotácií či iných príspevkov zo štátneho či iného verejného rozpočtu. Každý záujemca o členstvo v  združení podaním písomnej prihlášky súhlasí s tým, aby údaje o ňom vedené v zozname členov boli týmto spôsobom sprístupnené.
 6. Každý člen, a to aj bývalý, dostane na svoju žiadosť od združenia potvrdenie o členstve v združení spolu s výpisom zo zoznamu členov obsahujúce údaje o svojej osobe, prípadne potvrdenie, že tieto údaje boli vymazané. Združenie vydá členovi potvrdenie podľa predchádzajúcej vety do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia jeho žiadosti.
 7. Fyzická alebo právnická osoba (bod 3.) sa stáva členom združenia úplným splnením podmienok stanovených v bode 4. tohto článku, a to ku dňu schválenia prihlášky Výborom.
 8. Členstvo v združení zaniká:
  1. Zánikom združenia
  2. Úmrtím člena
  3. Vystúpením zo združenia na základe písomnej žiadosti člena adresovanej združeniu
  4. Nezaplatením členského ročného poplatku ani v dodatočnej lehote stanovenej v Upovedomení o omeškaní so zaplatením členského poplatku a výzvou na jeho zaplatenie, pričom stanovená dodatočná lehota nesmie byť kratšia ako 60 dní.
  5. Vylúčením člena zo združenia
 9. Vylúčenie člena
  1. Za hrubé porušenie stanov združenia alebo lekárskej etiky môže byť člen združenia vylúčený zo združenia. O vylúčení člena rozhoduje Výbor na návrh najmenej 3 členov združenia
  2. Výbor združenia môže rozhodnúť o vylúčení člena združenia v prípade, ak člen združenia svojim konaním opakovane porušuje ciele a záujmy uvedené v stanovách alebo vnútorných predpisoch združenia, povinnosti uložené mu stanovami alebo vnútornými predpismi v prípade, ak bol na možnosť vylúčenia zo združenia vopred Výborom upozornený, a napriek tomu nezjednal nápravu.
  3. Na rozhodovaní Výboru o vylúčení člena zo združenia sa môže dotknutý člen zúčastniť, vystúpiť a obhájiť svoje konanie a postoje, na základe ktorých došlo k návrhu na jeho vylúčenie a rozhoduje sa o jeho vylúčení.
  4. Rozhodnutie o vylúčení sa vyhotoví písomne s odôvodnením tak, aby bol skutok jasne a zrozumiteľne popísaný.

 

Čl. IV
Práva a povinnosti členov združenia 

 1. Každý člen združenia má právo:
  1. aktívne a pasívne sa zúčastňovať na činnosti združenia
  2. predkladať návrhy, podnety, odporúčania vedúce k zlepšeniu činnosti združenia
  3. voliť a byť volený do orgánov združenia
  4. využiť právnu podporu združenia
  5. zúčastňovať sa zasadnutí členskej schôdze, hlasovať a podávať návrhy a pripomienky k témam prezentovaným na členskej schôdzi
  6. požívať všetky výhody plynúce z členstva v združení
  7. ukončiť kedykoľvek svoje členstvo v združení.
 2. Každý člen združenia má povinnosť:
  1. bezplatne sa registrovať na webovej stránke združenia ocneinfo.sk
  2. uhradiť registračný poplatok splatný podaním prihlášky za člena združenia
  3. uhradiť ročný členský poplatok najneskôr do 30. januára kalendárneho roka, pre ktorý sa členský poplatok platí; výšku ročného členského poplatku zverejní Výbor na internetovej stránke združenia najneskôr do 30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka po jeho schválení členskou schôdzou
  4. dodržiavať profesnú etiku, stanovy a vnútorné predpisy združenia
  5. riadne, včasne a zodpovedne plniť svoju funkciu v združení
  6. šíriť dobré meno združeniu, nepoškodzovať dobré meno združenia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách združenia v prípade, ak ich združenie za dôverné označí pri ich zdelení
  7. podľa svojich schopností a možností podieľať sa na dosahovaní cieľov združenia vytýčených týmito stanovami

 

Čl. V
Orgány združenia 

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Členská schôdza
  2. Výbor združenia
  3. Prezident a dvaja zástupcovia prezidenta
  4. Pokladník
  5. Regionálni zástupcovia

 

Čl. VI
Členská schôdza 

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Členská schôdza je tvorená všetkými členmi združenia. Každý člen združenia má pri rozhodovaní jeden hlas.
 2. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
  1. prijímať a meniť stanovy združenia
  2. rozhodovať o výške ročného členského príspevku
  3. schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku
  4. rozhodovať o zlúčení združenia s iným združením
  5. rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia
 3. Člen združenia sa zúčastňuje na hlasovaní osobne; to neplatí ak je o otázke Výborom nariadené per rollam hlasovanie prostredníctvom webovej stránky združenia.
 4. Členskú schôdzu zvoláva Výbor najmenej jedenkrát za rok, a to písomne, najneskôr 30 dní pred plánovaným dňom konania členskej schôdze. Písomná pozvánka na členskú schôdzu obsahuje:
  1. miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze
  2. označenie, či ide o riadnu alebo mimoriadnu členskú schôdzu
  3. program členskej schôdze.
 5. Výbor zvolá mimoriadnu členskú schôdzu v prípade, ak o jej zvolanie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov združenia, najneskôr do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
 6. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň 1/3 členov združenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia na členskej schôdzi. Členská schôdza rozhoduje uznesením.
 7. Členovia prítomní na členskej schôdzi sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorá obsahuje názov a sídlo združenia, dátum a miesto konania členskej schôdze.
 8. V prípade, ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, Výbor zvolá náhradnú členskú schôdzu do 1 hodiny odo plánovaného začiatku členskej schôdze. Náhradná členská schôdza sa považuje za uznášaniaschopnú aj v prípade, ak nie je splnená podmienka stanovená v bode 6. V takom prípade na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia, o ktorom sa malo konať na riadnej členskej schôdzi a koná sa na náhradnej členskej schôdzi, postačí nadpolovičná väčšina hlasov členov prítomných na náhradnej členskej schôdzi.
 9. Členskú schôdzu otvára Prezident združenia. Po jej otvorení vedie členskú schôdzu predsedajúci.
 10. Výbor vyhotoví o každej členskej schôdzi zápisnicu, ktorá obsahuje:
  1. názov a sídlo združenia
  2. dátum a miesto konania členskej schôdze
  3. meno predsedajúceho členskej schôdzi a meno zapisovateľa
  4. rozhodnutie prijaté členskou schôdzou a záznam o hlasovaní
  5. listina prítomných členov na členskej schôdzi
  6. iné.
 11. Zápisnicu podpisuje Prezident združenia, predsedajúci členskej schôdzi a zapisovateľ. Zápisnica z každej členskej schôdze bude zverejnená na webovej stránke združenia najneskôr do 30 dní odo dňa konania členskej schôdze.

 

Čl. VII
Výbor 

 1. Výbor je riadiacim (výkonným) orgánom združenia.
 2. Výbor má 7 členov a 1 náhradníka. Výbor sa skladá z Prezidenta združenia, dvoch podpredsedov, pokladníka, ktorých Výbor zvolí na prvom zasadnutí nového funkčného obdobia a regionálnych zástupcov.
 3. Výbor spolu s Prezidentom riadi činnosť združenia medzi jednotlivými členskými schôdzami. Členov Výboru volí členská schôdza. Za člena výboru môže byť zvolený každý člen, ktorý je členom združenia minimálne 1 kalendárny rok. Členovia Výboru sú volení na obdobie 4 rokov. Člena Výboru možno odvolať z jeho funkcie v prípade, ak nezastáva a neplní svoju funkciu riadne, a svedomito a včas si neplní svoje povinnosti plynúce mu z funkcie člena Výboru. Člen Výboru je oprávnený vzdať sa svojej funkcie a vystúpiť z Výboru z dôvodov hodných osobitého zreteľa prezentovaných na schôdzi Výboru. Vzdanie sa funkcie člena Výboru nadobúda platnosť vzatím na vedomie Výborom na danej schôdzi Výboru a účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po konaní schôdze Výboru; to neplatí, ak sa Výbor s vystupujúcim členom nedohodnú na schôdzi inak. Vzdaním sa funkcie a vystúpením z Výboru podľa predchádzajúcej vety nezaniká vystupujúcemu členovi členstvo v združení. Vzdanie sa funkcie člena Výboru je neodvolateľné.
 4. Výbor zvoláva Prezident združenia podľa potreby, najmenej dvakrát za rok, a to písomne, najneskôr 30 dní pred plánovaným dňom konania schôdze Výboru.
 5. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Výboru. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výboru. Výbor rozhoduje uznesením.
 6. Do pôsobnosti Výboru patrí:
  1. voliť a odvolávať Prezidenta združenia a regionálnych zástupcov
  2. zvolávať a pripravovať program členskej schôdze
  3. riadiť finančné hospodárenie združenia
  4. rozhodovať o prijatí resp. neprijatí nových členov do združenia
  5. pripravovať návrh rozpočtu združenia a predkladať tento návrh členom na členskej schôdzi na schválenie
  6. riadne viesť účtovníctvo združenia, spracovať ročnú účtovnú závierku hospodárenia združenia a prekladať ju členom na členskej schôdzi na schválenie. Výbor povolí nahliadnutie do účtovnej závierky každému členovi združenia najmenej 30 dní pred dňom konania členskej schôdze
  7. predkladať členskej schôdzi správu o svojej činnosti, o činnosti združenia a stave majetku združenia najmenej jedenkrát za rok
  8. pripravovať návrhy na zmenu a doplnenie stanov
  9. zúčastňovať sa na rokovaniach, ktorých účastníkom je združenie
  10. presadzovať ciele a záujmy združenia
  11. rozhodovať o všetkých otázkach združenia, ak tieto nie sú vymienené inému orgánu združenia
  12. informovať svojich členov medzi členskými schôdzami o novotách v odbore očné lekárstvo, medicínskom práve, medicínskych technológiách, o nových a zmenených povinnostiach viažucich sa k výkonu zdravotníckeho povolania a vedeniu ambulantných zdravotníckych zariadení a iné. Informácie podľa predchádzajúcej vety budú členom združenia komunikované prostredníctvom webovej stránky združenia ocneinfo.sk
 7. Členovia Výboru sú povinní vykonávať svoju funkciu svedomito a riadne, prihliadať pri tom na ciele a záujmy združenia, pri tom konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách.
 8. V prípade, ak sa člen Výboru vzdá svojej funkcie, na jeho miesto nastúpi náhradník, ktorý bol za týmto účelom Výborom zvolený na začiatku funkčného obdobia Výboru.

 

Čl. VIII
Prezident združenia a zástupcovia prezidenta 

 1. Prezident združenia je štatutárnym orgánom združenia a členom Výboru.
 2. Prezident riadi a vedie činnosť združenia, zastupuje a koná v mene združenia navonok.
 3. Prezident združenia koná v jeho mene tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, svojej funkcii, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
 4. Prezidenta združenia volí a odvoláva Výbor. Funkčné obdobie Prezidenta je 4 roky.
 5. Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupuje jeden zo zástupcov prezidenta, ktorými sú regionálni zástupcovia.

 

Čl. IX
Regionálni zástupcovia 

 1. Regionálni zástupcovia združenia sú hlavnými kontaktnými osobami pre členov združenia v regióne, v ktorom poskytujú zdravotnú starostlivosť.
 2. Regionálnych zástupcov volí Výbor združenia.
 3. Regionálni zástupcovia sledujú regionálne záujmy a problémy členov a informujú o tom Výbor združenia.
 4. Regionálny zástupca je zároveň členom Výboru a reprezentuje príslušný región.
 5. Regionálni zástupcovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

 

Čl. X
Pokladník 

 1. Pokladník je zodpovedný za hospodárenie združenia a pripravuje pre Výbor a členskú schôdzu správu o hospodárení združenia.
 2. Pokladník je členom Výboru.
 3. Pokladník je volený na dvojročné funkčné obdobie.

 

Čl. XI
Majetok a zásady hospodárenia združenia 

 1. Všetci členovia sa podieľajú na nákladoch združenia rovným dielom.
 2. Hlavným zdrojom financovania združenia sú ročné členské príspevky, registračné a kongresové poplatky, sponzorské dary, dotácie a granty.
 3. Všetky získané finančné prostriedky podľa bodu 2. môžu byť použité výlučne na financovanie činností napĺňajúcich ciele a záujmy združenia a ich realizáciu.
 4. Za riadnu evidenciu majetku zodpovedá Pokladník v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Za riadnu správu a údržbu majetku zodpovedá Výbor v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. XII
Zrušenie združenia 

 1. Združenie sa zrušuje:
  1. dobrovoľným rozpustením združenia
  2. zlúčením s iným združením
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení
 2. Zrušeniu združenia predchádza jeho likvidácia v prípade, ak jeho majetok neprechádza na právneho nástupcu.
 3. O dobrovoľnom rozpustení združenia rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Zrušenie združenia v takom prípade nastáva dňom prijatia rozhodnutia o dobrovoľnom rozpustení, ak sa na danej členskej schôdzi nerozhodne inak.
 4. O zlúčení s iným združením rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Zrušenie združenia v takom prípade nastáva dňom prijatia rozhodnutia o zlúčení s iným združením, ak sa na danej členskej schôdzi nerozhodne inak.

 

Čl. XIII
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 1. V prípade, ak tieto stanovy vyžadujú pre právny úkon písomnú formu, je táto zachovaná aj vtedy, ak bol právny úkon urobený elektronicky (prostredníctvom e-mailovej správy, e-mailovej komunikácie alebo webovej stránky združenia).
 2. Webová stránka združenia je ocneinfo.sk
 3. Všetky právne vzťahy týmito stanovami neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Akákoľvek zmena stanov je možná len schválením tejto zmeny na členskej schôdzi. Zmena stanov nadobúda platnosť dňom jej schválenia členskou schôdzou a účinnosť dňom vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, dňa 20. októbra 2022