OCNEINFO.SK
Portál o oftalmológii na Slovensku

 

Vážené kolegyne a kolegovia,    

s odstupom niekoľkých dní zaslala Slovenská oftalmologická spoločnosť (ďalej len „SOS“) oftalmológom dva newslettre, v ktorých vyzýva na zapožičanie, a následné zakúpenie funduskamier so softvérom na skríning diabetickej retinopatie (ďalej len „DR“) alebo len samostatného softvéru /umelej inteligencie/ na vyhodnocovanie prítomnosti DR – a to iba od konkrétneho výrobcu a dodávateľa.    

Niektorí z Vás ste nás kontaktovali s otázkou, či a z akého dôvodu by ste si mali uvedený typ kamier zapožičať, resp. zadovážiť a či je potrebné si zakupovať softvér  na vyhodnocovanie DR ku funduskamerám, ktoré už vlastníte.

Aby ste poznali všetky skutočnosti a informácie, ktoré s danou problematikou súvisia, a na ich základe následne mohli prijať rozhodnutie, zasielame Vám nasledujúce informácie.

V priebehu posledného roka začala Slovenská diabetologická spoločnosť vyvíjať aktivity, cieľom ktorých je zaviesť skríning diabetickej retinopatie na diabetologických ambulanciách s pomocou funduskamier so softvérom na vyhodnotenie prítomnosti diabetických zmien. Ich predstava bola taká, že pacientom s diabetes mellitus by bola pri vyšetrení v diabetologickej ambulancii zhotovená na funduskamere snímka očného pozadia, a následne nález vyhodnotený pomocou „umelej inteligencie“. Na základe tohto vyhodnotenia by potom diabetológ rozhodoval, či a kedy pošle pacienta na očné vyšetrenie.

Diabetológovia predpokladali, že za takéto skríningové vyšetrenie by mali od zdravotných poisťovní zaplatenú sumu vo výške 15 EURz toho 6 EUR by uhradili softvérovej firme za vyhodnotenie nálezu pomocou umelej inteligencieNa porovnanie, oftalmológovia majú za vyšetrenie na funduskamere uhrádzanú od poisťovní sumu 6 EUR. 

Združenie ambulantných očných lekárov vyjadrilo námietky voči tomuto postupu z dôvodu pochybnosti, či môže diabetológ robiť závery z vyšetrenia očného pozadia a na ich základe rozhodovať o ďalšom liečebnom postupe len na podklade vyhodnotenia nálezu umelou inteligenciou. 

Výbor ZAOL si dal vypracovať právnu analýzu uvedenej skutočnosti, ktorá potvrdila našu námietku. Podľa záverru analýzy - umelá inteligencia nie je právne zodpovedná za vytvorený popis nálezu, a je nevyhnutné, aby každú snímku očného pozadia, aj v prípade, že ju vyhodnotila umelá inteligencia, skontroloval a vyhodnotil očný lekár. Inými slovami, nález, ktorý vyhodnotí umelá inteligencia zo záznamu funduskamery nemôže byť bez vyšetrenia a zhodnotenia očným lekárom prezentovaný ako diagnostický záver, ktorý by bol vydaný pacientovi a na základe ktorého by sa riadila ďalšia liečba pacienta. 

ZAOL zároveň navrhlo, aby do skríningu DR boli zapojené oftalmologické ambulancie, a momentálne pracujeme na zadefinovaní postupu, ako by uvedený skríning u oftalmológov prebiehal. Uvažujeme aj nad skríningom DR pomocou snímky z funduskamery. 

V kontexte horeuvedených skutočností však odporúčame všetkým oftalmológom, ktorí by sa rozhodli zadovážiť si funduskameru a sú v posledných newsletteroch Slovenskej oftalmologickej spoločnosti  vyzývaní k tomu, aby si k nej zadovážili aj softvér na vyhodnocovanie prítomnosti DR, zvážiť, či budú potrebovať predtým, ako vyhodnotia záznam z funduskamery, použiť umelú inteligenciu na to, aby im vyhodnotila, či sú na zázname prítomné diabetické zmeny. 

V tomto kontexte je veľmi dôležitá aj informácia, že každé vyhodnotenie záznamu z funduskamery umelou inteligenciou je spoplatnené, a je potrebné túto sumu za každé jedno vyhodnotenie uhradiť spoločnosti, od ktorej ste si zakúpili príslušný softvér. Ak by sme uvažovali o sume, ktorú mali softvérovej firme uhrádzať diabetológovia, tak celú sumu 6 EUR, ktorú poisťovne uhrádzajú oftalmológom za vyšetrenie na funduskamere by ste museli uhradiť softvérovej firme. Po zaplatení tohto poplatku by Vám nezostal žiaden zisk z vykonaného vyšetrenia, a teda nezostali by Vám  ani žiadne prostriedky na splátky za nákup funduskamery.

Ako sme už vyššie uviedli, každý záznam z funduskamery, a to aj v prípade, že ho hodnotila umelá inteligencia, musí vidieť a vyhodnotiť oftalmológ, preto Vám na základe uvedených skutočností dávame na zváženie, či potrebujete pri tomto hodnotení spoplatnenú pomoc umelej inteligencie. 

 

S kolegiálnym pozdravom

Výbor Združenia ambulantných očných lekárov

Odhlásiť sa   |   Pozrieť online